Skip to main navigation Skip to main content

Thông báo về việc thu thập thông tin cá nhân

Cứu trợ Khẩn cấp cho COVID-19 - Giúp cứu trợ khẩn cấp – Victoria

Ai sẽ thu thập thông tin?
Australian Red Cross Society, bao gồm nhân viên và thiện nguyện viên của tổ chức.

thể gửi các vấn đề lo ngại về quyền riêng tư tới:
Head of Legal
Australian Red Cross
23-47 Villiers Street
NORTH MELBOURNE VIC 3051
Điện thoại 03 8692 3303 hoặc email privacy@redcross.org.au

Thông tin thực tế và hoàn cảnh thu thập
Chúng tôi có thể thu thập thông tin của quý vị:

 • trực tiếp từ quý vị hay người giám hộ của quý vị;
 • từ gia đình và bạn bè của quý vị; và
 • từ các tổ chức khác cung cấp dịch vụ cho quý vị. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các ban bộ/cơ quan chính phủ hoặc các đối tượng khác cung cấp thông tin cá nhân của quý vị để giúp Red Cross hỗ trợ quý vị trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin về quý vị từ các tổ chức khác khi cần thông tin đó để tiếp tục cung cấp dịch vụ cho quý vị.

Thông tin quý vị cung cấp bao gồm thông tin cá nhân của quý vị. Thông tin cá nhân của quý vị được luật pháp bảo vệ, bao gồm Đạo luật Quyền Riêng tư 1988 và các Nguyên tắc về Quyền Riêng tư của Úc. Thông tin cá nhân thu thập được của quý vị sẽ chủ yếu được sử dụng để phục vụ mục đích của Red Cross.

Có phải việc thu thập thông tin là theo yêu cầu của luật pháp hay án lệnh của Toà không?
Không có luật pháp hay án lệnh nào của Toà yêu cầu việc thu thập các thông tin này.

Tại saoRed Cross cần phải thu thập các thông tin này?
Chúng tôi cần thu thập các thông tin này để:

 • chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xã hội cho quý vị;
 • chúng tôi có thể sắp đặt để các tổ chức khác cung cấp các dịch vụ nhà ở, y tế và hỗ trợ xã hội khác cho quý vị;
 • chúng tôi có thể liên lạc với quý vị hay người quý vị yêu cầu chúng tôi liên lạc thay cho quý vị trong tình huống khẩn cấp; hoặc
 • chúng tôi có thể giúp xác nhận hay đổi các cuộc hẹn với Red Cross hoặc các tổ chức khác, như phòng khám.

Mục đích chủ yếu để thu thập thông tin
Mục đích chủ yếu để thu thập các thông tin này là nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho quý vị để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo của quý vị trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho quý vị hoặc chúng tôi có thể giới thiệu quý vị với tổ chức khác để họ cung cấp dịch vụ cho quý vị.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Red Cross không thu thập các thông tin này?
Nếu Red Cross không thu thập các thông tin này của quý vị, thì chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số hoặc tất cả các dịch vụ hỗ trợ quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận.

Ẩn danh/Biệt danh
Chúng tôi sẽ không thể giúp đỡ nếu không lưu lại tên thật của quý vị.

Các tổ chức chúng tôi thường tiết lộ các thông tin này:
Chúng tôi phối hợp với nhiều tổ chức khác để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho quý vị. Để làm được việc này, chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho các tổ chức khác sẽ cung cấp dịch vụ cho quý vị hoặc trả tiền cho các dịch vụ được cung cấp cho quý vị.

Các tổ chức này bao gồm:

 • Các Tổ chức Y tế (ví dụ, bác sĩ của quý vị, bệnh viện, nha sĩ, dược sĩ và các chuyên viên chăm sóc y tế khác)
 • Các Tổ chức Chăm sóc Sức khoẻ Tâm thần
 • Các Tổ chức Cung cấp Dịch vụ Nhà ở và Chỗ ở, bao gồm khách sạn, dịch vụ nhà ở khẩn cấp, đại lý địa ốc và các tổ chức khác nếu cần để tìm chỗ ở tạm trú hay thường trú cho quý vị
 • Các Tổ chức Giáo dục, bao gồm trường học và các tổ chức cung cấp lớp học Anh ngữ và các khoá đào tạo khác
 • Các Nhà trẻ
 • Các Dịch vụ Việc làm
 • Các Tổ chức Dịch vụ Luật pháp
 • Các Ban Bộ của Chính phủ Liên bang
 • Các Ban Bộ của Chính phủ Tiểu bang hay Vùng Lãnh thổ của quý vị cung cấp các dịch vụ giáo dục và xã hội.

Khi nộp đơn xin dịch vụ hỗ trợ, quý vị đồng ý là chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ các thông tin mà tổ chức cần để cung cấp dịch vụ cho quý vị hoặc trả tiền cho dịch vụ được cung cấp cho quý vị

Trong một số hoàn cảnh nhất định, chúng tôi có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin của quý vị cho một tổ chức. Trong trường hợp bắt buộc phải tiết lộ, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị trước khi tiết lộ thông tin của quý vị.

Tiếp cận và sửa thông tin
Chi tiết về việc tiếp cận và yêu cầu sửa thông tin của quý vị được trình bày trong Chính sách về Quyền Riêng tư của Red Cross tại redcross.org.au/privacy. Quý vị có thể yêu cầu bản in chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách liên lạc:

Head of Legal
Australian Red Cross Society
23–47 Villiers St North Melbourne VIC 3051&

Điện thoại: 1800 RED CROSS (733 276)
Fax: 61 3 9345 1800&
Email: privacy@redcross.org.au

Khiếu nại
Trong Chính sách về Quyền Riêng tư của Red Cross cũng có phần hướng dẫn cách thức khiếu nại. Quý vị cũng có thể khiếu nại trực tiếp với Uỷ viên Đặc trách về Quyền Riêng tư tại oaic.gov.au

Red Cross sẽ xin phép và tôn trọng sự ưng thuận của quý vị trong việc chia sẻ thông tin với cơ quan khác trong tất cả mọi tình huống trừ khi:

 • Luật pháp bắt buộc chúng tôi phải tiết lộ thông tin của quý vị dù quý vị có ưng thuận hay không; hoặc
 • Thực tế không cho phép chúng tôi xin phép quý vị ưng thuận, hoặc quý vị từ chối ưng thuận, nhưng việc tiết lộ là tương đối cần thiết để ngăn chặn hoặc giảm bớt nguy cơ nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một người hay nhóm người.

Liệu thông tin của tôi có được lưu giữ ngoài nước không?
Thông tin của quý vị được Australian Red Cross lưu giữ trong nước Úc.