Skip to main navigation Skip to main content

गोपनीयतासङ्कलन सूचना

COVID-19 आपतकालीन राहत - आपतकालीन राहत सहायता - भिक्टोरिया

सूचना सङ्कलन कसले गर्दैछ ?
Australian Red Cross Society का कर्मचारी तथा र स्वयंसेवीहरू लगायतले ।

गोपनीयतासम्बन्धी चासो / सरोकारहरू निम्न ठेगानामा पठाउन सकिन्छ :
Head of Legal
Australian Red Cross
23-47 Villiers Street
NORTH MELBOURNE VIC 3051
फोन 1800 RED CROSS (733 276) वा इमेल privacy@redcross.org.au

सङ्कलनका तथ्य र परिस्थितिहरूको
हामी तपाईंको जानकारी सङ्कलन गर्न सक्छौं :

 • प्रत्यक्ष रूपमा तपाईं वा तपाईंको अभिभावकबाट;
 • तपाईंको परिवार र साथीहरूबाट; र
 • तपाईंलाई सेवाहरू उपलब्ध गराउने अन्य संस्थाहरूबाट । यसमा COVID-19 महामारीको अवधिमा तपाईंलाई सहायता गर्नका लागि Red Cross सक्षम गर्न तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध गराउने सरकारी विभाग / निकाय वा अन्य संस्थाहरू पर्दछन् ।

हामी तपाईंलाई सेवा उपलब्ध गराउनको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने सूचना आवश्यक हुने अन्य संस्थाहरूबाट मात्र तपाईंको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्छौं ।

तपाईंले उपलब्ध गराउनु भएको जानकारीमा तपाईंको व्यक्तिगत विवरण समावेश हुन्छ । तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी कानून साथै गोपनीयता ऐन 1988 र अष्ट्रेलियाली गोपनीयता सिद्धान्तहरूद्वारा सुरक्षित छ । संकलित तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी Red Cross को उद्देश्यहरूको लागि मुख्य रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

के यो सङ्कलन कार्य कानून वा अदालतको आदेश लागू हुने कारणले हुँदैछ ?
यस सूचना सङ्कलनमा कुनै कानून वा अदालतको आदेश लागू हुँदैन ।

Red Cross लाई यो जानकारी सङ्कलन गर्न किन आवश्यक छ ?
निम्न कारण हामीलाई यो जानकारी सङ्कलन गर्न आवश्यक छ :

 • हामी तपाईंलाई सामाजिक सहायता सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्छौं;
 • हामी तपाईंलाई अन्य संस्थाहरूको लागि आवास, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सहायता सेवाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्छौं;
 • हामी तपाईं वा तपाईंले आकस्मिक अवस्थामा हामीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्नुभएको व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न सक्छौं; वा
 • हामीले तपाईंको अपोइन्टमेन्टहरूRed Cross वा मेडिकल क्लिनिक जस्तो अन्य संस्थाहरूसँग निश्चित गर्न वा पुनः कार्यसूची गराउन सहयोग गर्न सक्छौं ।

सङ्कलन हुँदै गरेको जानकारीको प्राथमिक उद्देश्य
यो जानकारी सङ्कलन गर्ने प्राथमिक उद्देश्य तपाईंलाई COVID-19 महामारीको समयमा तपाईंको मानवीय आवश्यकताहरू पुरा गर्ने सहायता सेवाहरू उपलब्ध गराउन हो । हामी प्रत्यक्ष तपाईंलाई सहायता सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्छौं वा हामीले तपाईंलाई सेवाहरू उपलब्ध गराउन अन्य संस्थाहरूमा तपाईंलाई सूचित गर्न सक्छौं ।

Red Cross ले यो जानकारी सङ्कलन गरेन भने के हुन्छ ?
यदि Red Crossले तपाईंबाट यो जानकारी सङ्कलन गरेन भने हामी तपाईंलाई तपाईंले प्राप्त गर्न योग्य केही वा सबै समर्थन सेवाहरू उपलब्ध गराउन असमर्थ हुन सक्छौं ।

अज्ञात / उपनाम
हामी तपाईंको वास्तविक नाम रेकर्ड नगरिकन सहायता गर्न असमर्थ हुनेछौं ।

हामीले प्राय : यो जानकारी खुलासा गर्ने संस्थाहरू
हामी तपाईंलाई सामाजिक सहायता सेवाहरू उपलब्ध गराउन अन्य धेरै संगठनहरूसँग सहकार्य गर्छौं । त्यसो गर्नको लागि हामीले तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी अन्य संगठनहरूमा खुलासा गर्न आवश्यक पर्न सक्छ जसले तपाईंलाई सेवा उपलब्ध गराउँछ वा तपाईंलाई उपलब्ध गराइएका सेवाहरू फन्ड गर्नेछ ।

यी संस्थाहरूमा निम्न कुरा पर्छन् :

 • स्वास्थ्य प्रदायकहरू (उदाहरणको लागि, तपाईंको चिकित्सक, अस्पताल, डेन्टिस्ट, फार्मासिष्ट र अन्य चिकित्सकीय सेवा प्रदायकहरू)
 • मानसिक स्वास्थ्य प्रदायकहरू
 • आवास र गृह प्रदायकहरू, होटलहरू लगायत आपतकालीन आवास सुविधाहरू, रियल स्टेट एजेन्टहरू र अन्य संस्था अनुसार तपाईंको अस्थायी वा खास घर पत्ता लगाउन आवश्यक हुन सक्छ
 • अंग्रेजी भाषा कक्षाहरू र अन्य तालिम उपलब्ध गराउने विद्यालय तथा संगठनहरू सहित शैक्षिक प्रदायकहरू
 • बालस्याहार प्रदायकहरू
 • रोजगार सेवाहरू
 • कानूनी सेवा प्रदायकहरू
 • कमनवेल्थ सरकारी विभागहरू
 • तपाईंको राज्य वा टेरिटोरीमा शिक्षा र सामाजिक सेवाहरू उपलब्ध गराउने सरकारी विभागहरू।

सहायता सेवाहरूको लागि आवेदन पेश गर्ने कुरामा हामी तपाईंलाई सेवाहरू उपलब्ध गराउन वा तपाईंलाई उपलब्ध गराइएका सेवाहरूलाई फन्ड गर्न संगठनका आवश्यकताहरूमा मात्र जानकारी साझा गर्नेछौं भनी तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ।

हामी केही निश्चित परिस्थितिहरूमा तपाईंको जानकारी संस्थालाई खुलासा गर्न बाध्य हुन सक्छौं । अनिवार्य खुलासाको अवस्थामा हामी तपाईंको सूचना खुलासा गर्नु पूर्व तपाईंलाई सूचित गर्न प्रयत्न गर्नेछौं ।

पहुँच र सुधार
तपाईंको जानकारी पहुँच गर्ने र सुधारको अनुरोध गर्नेबारे जानकारी redcross.org.au/privacy Red Cross गोपनीयता नीतिमा सेट गरिएको छ । तपाईंले निम्न ठेगानामा सम्पर्क गरेर हाम्रो गोपनीयता नीतिको हार्ड कपी अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ :

Head of Legal
Australian Red Cross Society
23–47 Villiers St North Melbourne VIC 3051 र

टेलिफोन: 1800 RED CROSS (733 276)
फ्याक्स: 61 3 9345 1800
रइमेल: privacy@redcross.org.au

उजुरीहरू
कसरी उजुरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी Red Crossगोपनीयता नीतिमा पनि छ । तपाईंले गोपनीयता अधिकारीलाई oaic.gov.au मा पनि प्रत्यक्ष उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ

Red Cross ले निम्न सबै अवस्थाहरूमा अर्को निकायसँग जानकारी साझा गर्न तपाईंको विषय वस्तु खोज्नेछ र सम्मान गर्नेछ :

 • हामी सहमतिलाई ध्यान नदिई तपाईंको जानकारी खुलासा गर्न कानूनद्वारा बाँधिएका छौं वा
 • तपाईंको सहमति खोज्न अव्यवाहारिक छ वा तपाईंले सहमतिलाई अस्विकार गर्नु भयो तर व्यक्ति वा मानिसको समूहको जीवन, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा पर्ने गम्भीर जोखिमबाट बच्न वा कम गर्नको लागि खुलासा उचित रूपमा आवश्यक हुन्छ ।

के मेरो सूचनाको अफशोर भण्डारण गरिनेछ ?
तपाईंको जानकारी Australian Red Cross. द्वारा अष्ट्रेलियामा अनशोर भण्डारण गरिएको छ ।