Skip to main navigation Skip to main content

بحران افغانستان

اقارب تان قطع شده است؟ ما .ممکن است که بتوانیم شما را در بر قراری ارتباطات مجدد تان کمک کنیم

ما به این طریق احساسات قلبی خود را برای آنعده کسانی که بخاطر فامیل و دوستان شان در افغانستان نگران هستند ابراز میداریم. ایا ارتباطات تان بخاطر وضع بحرانی کنونی با اقارب تان قطع شده است؟ ما .ممکن است که بتوانیم شما را در بر قراری ارتباطات مجدد تان کمک کنیم

کمیته بین المللی صلیب سرخ و دفتر هلال احمر افغانستان تا حد امکان کوشش دارند که به فعالیتهای شان در افغانستان ادامه بدهند. اگر ارتباط شما با اعضای فامیل تان قطع شده باشد اول خود شما کوشش کنید که مستقیما با ایشان ارتباط بر قرار کنید.اگر شما نتوانستید که با ایشان تماس بگیرید برای کمک بیشتر با خطوط تیلفون ما تماس بگیرید. متاسفانه که تیم کاری ما نمی تواند که برای کسانی که در خاک افغانستان در معرض خطر قرار دارند کمک نمایند. و همچنان انعده دوستان وفامیل های که شما با آنها به تماس هستید ما .قادر به ثبت نام آنها نیستیم

چگونه میتوانید با خدمات ( باز پیوند اعضای خانواده) به تماس شوید

:به این ادرس ایمیل بفرستید Email: tracing@redcross.org.au

.ویا به شماره ۱۸۰۰۸۷۵۱۹۹ زنگ بزنید. دوشنبه-جمعه ۹صبح -۵ عصر و با دایر نمودن از تیلفون منزل رایگان میباشد

ما چی کرده میتوانیم

ما در سطح جهانی با همکاران صلیب سرخ و هلال احمر خود مشترکا در قسمت پیدا کردن کسانی که عزیزان خود را در جریان جنگ .حوادث طبیعی ویا در مسیر راه مهاجرت گم کرده باشند کار میکنی ꓹم مشکلا ꓹت درگیری ها

چرا ما این کار ها را انجام میدهیم

صلیب سرخ تحت شرایط خاص اشخاص گم شده را دوباره به جایگاه اصلی شان بر میگرداند. بیطرفی و بیغرضی ما به این معناست که حتی .در سخت ترین شرایط و حالات که دیگران نمیتوانند به محلات و جا ها به مشکل دسترسی داشته باشند ما میتوانیم که به انها کمک کنیم

چگونه کار میکند

خدمات ما رایگان بوده و اسرار را محرم نگه میدارند و قابل دسترسی در سرتاسر آسترالیا میباشند. ما پرونده ای برای شما باز میکنیم و با .موسسات همتای خود در خارج از آسترالیا کار های تان را پیش میبریم و پیگیری میکنیم

سایر معلومات رجوعی

برای نگرانی بخاطر اتباع آسترالیایی در خارج لطفا به مراکز اضطراری قنسولی وزارت امور خارجه و تجارت به شماره ۲۴ ساعته ۱۳۰۰۵۵۵۱۳۵( برای تقاضا از داخل آسترالیا ) ویا (تقاضا از خارج از آسترالیا) ۶۱۲۶۲۶۱۳۳۰۵ .+ زنگ بزنید

برای کسب معلومات بیشتر بخاطر کمک برای بدست اوردن ویزای بشر دوستانه برای یک شخص دیگر و اقدام به آن به شماره تیلفون مرکز خدماتی جهانی دفتر مهاجرین و امور داخلی آسترالیا ۱۳۱۸۸۱ و یا در خارج .از آسترالیا ۶۱۲۶۱۹۶۰۱۹۶ + دوشنبه-جمعه ۹صبح -۵ عصر به وقت استاندارد آسترالیای شرقی زنگ بزنید

بحران افغانستان: کمکهای بیشتر

اتباع آسترالیا ꓹباشندگان دایمی و اشخاص که دارای ویزه هستند و در افعانستان بسر میبرند

کمک برای فورمه ویزه و مشوره های قانونی

کمک های که برای مردم در افغانستان قرار میگیرد

طی و بعد از یک واقعه ناراحت کننده