Skip to main navigation Skip to main content

Emergency relief support

Ikaw ay maaring mag-aplay para sa Red Cross Emergency Relief kapag: 

  • Hindi ka isang mamamayan ng Australya o permanenteng residente rito
  • Ikaw ay may madalian at labis na pangangailangan
  • Hindi ka makahagilap ng ibang suportang pinansyal

Upang makatanggap ng tulong, ikaw ay dapat mag-apply sa pamamagitan ng online portal:

redcross.org.au/emergencyrelief

Paalala: Ang Red Cross financial support ay isang ayudang matatanggap lamang ng isang beses na may halagang humigit-kumulang na $200.

Bago simulan ang iyong aplikasyon:

Ihanda ang mga sumusunod na mga sumusuportang dokumento na kailangan i-upload

  • Ebidensya ng kalagayan ng iyong bisa, hal. numero ng iyong pasaporte
  • Dokumento na galing sa bangko na nagpapakita ng iyong account name, BSB, at account number at mga transaksyon sa nakalipas na isang buwan

Kapag ikaw ay hindi sigurado o walang nararapat na bisa sa kasalukuyan, ikaw ay maari pa ring mag-sumite ng iyong aplikasyon at ikaw ay pagbibigyang alam ng Red Cross upang pag-usapan ang iyong aplikasyon.

Maapektuhan ba ang aking bisa kapag ako ay nag-apply para sa financial relief?

Hindi. Ang pag-sumite ng aplikasyon para sa ayuda mula sa Red Cross ay walang epekto sa bisa na hawak mo ngayon o mga bisa sa panghinaharap.

Ano ang mangyayari kapag ako ay nagsumite ng aplikasyon?

Isang miyembro ng Red Cross ang makikipag-ugnay sa iyo kapag kinakailangan pa ng karagdagang impormasyon.

Huwag kontakin ang Red Cross matapos isumite ang iyong aplikasyon.

Gaano katagal bago ko matanggap ang aking ayuda?

Isang paalala na kami ay nakatanggap ng maraming bilang ng mga aplikasyon, at kami ay nagsusumikap na maproseso ang mga ito sa lalong madaling panahon, at may posibilidad na ito ay umabot ng 4-6 na linggo bago matanggap ang iyong ayuda.